курсові дипломні реферати

Статистика


Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

OSVITA-PLAZA

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Бухгалтерський облік » Теорія бухгалтерського обліку

Сутність і призначення синтетичних та аналітичних рахунків. Субрахунки
Групування господарських активів, джерел їх утворення та го-
сподарських процесів на рахунках бухгалтерського обліку здійс-
нюються з більшим або меншим ступенем деталізації. Так, раху-
нки бухгалтерського обліку, які відкривають на підставі статей
балансу для обліку руху господарських активів і джерел їх утво-
рення, містять узагальнені (синтетичні) показники у грошовій
оцінці.
Наприклад, рахунок «Основні засоби» (98 5495,00 грн.) показує
наявність усіх основних засобів підприємства, рахунок «Виробни-
чі запаси» — наявність усіх запасів у грошовій оцінці та ін. Такі
рахунки прийнято називати синтетичними (балансовими).
Термін синтетичний походить від грец. syntesis — зведення,
об’єднання в єдине ціле окремих частин, елементів.
Синтетичними називають рахунки, призначені для обліку
економічно однорідних груп (господарських активів), їх джерел і
господарських процесів у грошовому виразі. Облік, що здійсню-
ється за допомогою синтетичних рахунків, називається синтетич-
ним. Синтетичний облік потрібний для одержання узагальнених
показників, які характеризують діяльність господарства на пев-
ний момент.
Проте, для оперативного керівництва господарством і контро-
лю за його діяльністю недостатньо мати інформацію лише в уза-
гальнених показниках. Поряд з узагальненими показниками по-
трібні детальні відомості про рух кожного окремого виду госпо-

64
дарських активів, зміни окремих джерел, здійснення певних гос-
подарських процесів. Наприклад, облік виробничих запасів пови-
нен забезпечити відомості як про загальну їх наявність на складі,
надходження та їх вибуття, так і про окремі види цих запасів. Це
досягається за допомогою аналітичних рахунків.
Термін аналітичний походить від грец. analisis — розкладання цілого
на складові частини, елементи.
Аналітичними називають рахунки, призначені для обліку
окремих видів господарських активів, їх джерел і господарських
процесів. Облік, що здійснюється за допомогою аналітичних ра-
хунків, називається аналітичним.
Синтетичний та аналітичний облік, взаємно доповнюючи один
одного, дають змогу одержувати відомості про розмір господар-
ських активів, їх джерел і процесів не лише у зведеному узагаль-
неному вигляді, а й у формі детальних, розчленованих на окремі
елементи показників.
На аналітичних рахунках, призначених для обліку наявності
та руху матеріальних цінностей, поряд з грошовими використо-
вують натуральні вимірники (кількість, маса, обсяг тощо), які по-
трібні для доповнення та конкретизації узагальнених вартісних
показників синтетичного обліку. Кількість аналітичних рахунків
до певного синтетичного рахунка в кожному підприємстві зале-
жить від особливостей обліковуваних об’єктів.
Синтетичні та аналітичні рахунки тісно пов’язані між собою,
оскільки записи на них ґрунтуються на тих самих документах і
відображують ті самі якісно однорідні господарські операції, але
різного ступеня деталізації. Кожна господарська операція має
бути одночасно записана на синтетичному та аналітичному ра-
хунках, тому між рахунками синтетичного та аналітичного обліку
існує тісний взаємозв’язок:
缠 на синтетичному рахунку і на рахунках аналітичного обліку
залишки записуються в тій самій частині рахунка (в дебеті або
кредиті);
缠 коли дебетують або кредитують синтетичний рахунок, одно-
часно дебетують або кредитують відповідні аналітичні рахунки;
缠 кожну операцію на рахунках синтетичного обліку записують
загальною сумою, а на відповідних аналітичних рахунках — част-
ковими сумами;
缠 сума оборотів і залишки (сальдо) аналітичних рахунків повин-
ні дорівнювати оборотам і залишку синтетичного рахунка, який
їх об’єднує.
Розглянемо приклад за такою господарською операцією. На поча-
ток місяця в господарстві на рахунку «Виробничі запаси» значився
залишок на суму 82 000,00 грн. в т.ч. «Матеріал «А» — 4000 одиниць
по 10,00 грн. за одиницю на суму 40 000,00 грн. «Матеріал «В» — 2000
одиниць по 21,00 грн. за одиницю на суму 42 000,00 грн.

65
Протягом місяця відбулися господарські операції.
Операція 1. Господарством закуплено у постачальника: «Матеріа-
лів «А» — 200 одиниць по 10,00 грн. на суму 2000,00 грн.; «Матеріалів
«В» — 50 одиниць по 21,00 грн. на суму 1050,00 грн. Загальна вар-
тість закуплених матеріалів дорівнює 3050,00 грн.
Ця операція зумовила збільшення кількості та вартості на актив-
ному рахунку «Виробничі запаси» і її слід записати на дебет цього ра-
хунка.
З іншого боку, при цьому збільшилася заборгованість перед поста-
чальником, тому її треба записати на кредит пасивного рахунка «Роз-
рахунки з постачальниками та підрядниками».
Синтетичні рахунки
Д-т «Виробничі запаси» К-т Д-т «Розрахунки постачаль-
никами і підрядниками»
К-т
Сальдо 82 000,00 1) 3050,00
1) 3050,00 Оборот 3050,00
Оборот: 3050,00 Сальдо 3050,00
Сальдо 85 050,00
Аналітичні рахунки до синтетичного рахунка
«Виробничі запаси»
Рахунок «Матеріал А»
Дебет Кредит №
запи-су Зміст записів
Одини-ця
вимі-рюван-
ня
Ціна, грн.
Кількість Сума, грн. Кількість Сума, грн.
Сальдо почат-
кове
шт. 10,00 4000 40 000,00
1 Одержано від
постачальника
» 10,00 200 2000,00
Оборот » 10,00 200 2000,00
Сальдо кінцеве 4200 42 000,00
Рахунок «Матеріал В»
Дебет Кредит №
запи-су Зміст записів
Одини-ця
вимі-рюван-
ня
Ціна, грн.
Кількість Сума, грн. Кількість Сума, грн.
Сальдо почат-
кове
шт. 21,00 2000 42 000,00
1 Одержано від
постачальника
» 21,00 50 1050,00
Оборот » 21,00 50 1050,00
Сальдо кінцеве 2050 43 050,00
З тим, щоб не ускладнювати приклад, нами передбачені обороти
лише за дебетом рахунків. У нашому прикладі загальна сума почат-
кового сальдо на синтетичному рахунку «Виробничі запаси» становить
82 000,00 грн. і дорівнює сумі залишків аналітичних рахунків «Мате-
ріал А» та «Матеріал В» (40 000,00 грн. + 42 000,00 грн.). Дебетовий
оборот дорівнює 3050,00 грн. (2000,00 грн. + 1050,00 грн.).
Кінцевий залишок дорівнює 85 050,00 грн. (42 000,00 грн. +
+ 43 050,00 грн.).

66
Відсутність такої рівності свідчить про наявність помилок, які
треба знайти і негайно виправити. Тому аналітичний облік має
велике контрольне значення для правильності ведення бухгал-
терського обліку.
Рахунки аналітичного бухгалтерського обліку об’єднуються
безпосередньо відповідним синтетичним рахунком.
Наприклад, аналітичні рахунки розрахунків окремих праців-
ників із заробітної плати — одним синтетичним рахунком «Роз-
рахунки з оплати праці».
Проте у підприємствах виникає потреба у додатковому групу-
ванні однорідних аналітичних рахунків у межах синтетичного
рахунка для одержання узагальнених показників (за групою ана-
літичних рахунків), необхідних для складання балансу і окремих
форм звітності, економічного аналізу й оперативного керівництва
діяльністю підприємства. Таке групування здійснюють за допо-
могою субрахунків.
Субрахунки, як правило, відкривають до синтетичних рахун-
ків, що мають багато рахунків аналітичного обліку.
Наприклад, до синтетичного рахунка «Виробничі запаси» ана-
літичні рахунки групують за однорідними видами на субрахун-
ках.
1. Сировина та матеріали.
2. Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби.
3. Паливо.
4. Тара і тарні матеріали.
5. Будівельні матеріали.
6. Запасні частини.
7. Матеріали сільськогосподарського призначення та ін.
Подальшою деталізацією субрахунків є аналітичні рахунки,
які відображують стан і рух кожного виду господарських активів
за назвою, місцем зберігання, відповідальними особами тощо, як
в натуральних, так і в грошовому вимірниках.
Взаємозв’язок синтетичних рахунків із субрахунками та раху-
нками аналітичного обліку розглянемо за схемою, наведеною на
рис. 4.1.
З цієї схеми видно, що субрахунки об’єднують аналітичні ра-
хунки, які, в свою чергу, узагальнюються синтетичним рахунком.
Перелік субрахунків, в яких узагальнюються дані аналітичного
обліку, є обов’язковим і єдиним для всіх підприємств відповідної
галузі. Він вказує напрям, в якому повинні групуватися показни-
ки аналітичного обліку. Цим забезпечується можливість одер-
жання зведених показників однорідних підприємств у галузях і
народному господарстві загалом.


67
Озимапшениця
Картопля
Соняшник
та інші
МолоднякВРХ
Молочнестадо ВРХ
і т. д.
Автомобільнийтранспорт
Ремонтнамайстерня
Водонасоснастанція
та інші
Виробництво
Рослинництво
Тваринництво
Допоміжнівиробництва
Синтетичний
рахунокСубрахунки
Аналітичні
рахунки

Рис. 4.1. Взаємний зв’язок синтетичного рахунка «Виробництво»
із субрахунками та аналітичними рахунками
Рахунки синтетичного і аналітичного обліку взаємопов’язані між
собою, доповнюють один одного і дають повне уявлення про стан і
рух господарських активів, зміни їх джерел і здійснення господарсь-
ких процесів. Тільки в тісному взаємозв’язку і єдності синтетичного
та аналітичного обліку можливий повний і всебічний контроль за
діяльністю підприємств.
Отже, між бухгалтерським балансом і рахунками обліку існує ті-
сний взаємозв’язок, тобто сальдо активних рахунків відображують в
активі, а пасивних — у пасиві балансу, а активно-пасивних — в ак-
тиві та пасиві балансу, про що йшлося під час розгляду типів змін у
балансі. Зауважимо, що синтетичні рахунки прийнято називати ра-
хунками першого порядку, субрахунки — другого порядку, аналіти-
чні рахунки — третього порядку.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Сутність і призначення синтетичних та аналітичних рахунків. Субрахунки» з дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку»

ПОТРІБЕН РЕФЕРАТ, КУРСОВА чи ДИПЛОМ ПО ДАННІЙ ТЕМІ? ЗАМОВЛЯЙ!
МИ ПРАЦЮЄМО ОФІЦІЙНО!
Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: СТАДІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РУХУ КРЕДИТУ. ПРИНЦИПИ КРЕДИТУВАННЯ
МЕТОДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ, ОЗНАКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ФІНАНСО...
Гіринг і вартість капіталу
Справочная таблица по механике
Где центр тяжести летящей ракеты?


Категорія: Теорія бухгалтерського обліку | Додав: koljan (27.11.2011)
Переглядів: 2554 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти

ДЛЯ ЕКЗАМЕНУ!
Диплом на заказ в Контактетеги: безплатні шпори курсова реферат сайт безплатних шпаргалок куплю дипломну скачати безкоштовно
диплом на замовлення шпаргалка українські реферати курсова українською
сайт курсових контрольна робота шпора


Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП